google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN – CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT 84 CÂU CÓ HÌNH MINH HỌA DỄ NHỚ

Âm Thanh Chữa Lành, Nhạc Phật Giáo, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Chú Đại Bi là gì?

Lợi ích khi trì niệm kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu Có Hình Minh Họa

Chú Đại Bi là gì?

Chú đại bi hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương.

Cũng như Lục Tự Đại Minh Chú: Án Ma Ni Bát Di HồngOm Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Chú Đại Bi 84 Câu tiếng việt
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Lợi ích khi trì niệm kinh Chú Đại Bi tiếng Phạn

Kinh Chú Đại Bi xuất phát từ tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng sinh. Ngài muốn cho chúng sinh được thành tựu tất cả thiện căn, tiêu tan mọi sự sợ hãi, đủ đầy những điều mong cầu.

Chính vì vậy, việc tụng kinh trì niệm Chú Đại Bi thành tâm sẽ giúp con người hóa giải mọi nghiệp chướng, tiêu trừ mọi ý nghĩ xấu xa, hưởng nhận phước đức và khi trở về với cõi chết thì sinh Cực Lạc,…

Ngoài ra, trì niệm Chú Đại Bi một cách tự nguyện là cách giúp chúng ta thanh tịnh tâm hồn, đoạn trừ những phiền não. Khi tâm ta thanh tịnh thì tự khắc “tâm sinh tướng”, mọi chuyện không hay sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Tải File Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu PDF

Tải File Chú Đại Bi Tiếng Phạn PDF

Download The Great Compassion Mantra PDF

Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu Có Hình Minh Họa

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

01: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ tát, Linh, Cảm, Ứng.)

02: Nam mô a rị da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay bê Như Ý Luân. Hành giả y giáo phụng hành.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

03: Bà lô yết đế thước bát ra da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Tự Tại Trì Bát. Nếu muốn lấy được ngọc xá lợi, đọc bài này và suy ngẫm Bồ tát cầm bát. Hành giả quán tưởng đến chúng sanh được trường thọ.)

04: Bồ đề tát tỏa bà da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bất Không Quyển Sách Bồ tát áp lãnh đại binh. Tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

05: Ma ha tát đỏa bà da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chủng Tử Bồ tát trì tụng thần chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.)

06: Ma ha ca lô ni ca da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Mã Minh Bồ tát tay đang cầm bạt chiết la. Tự giác giác tha, tự độ độ tha.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

07: Án

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Quỷ Vương chấp tay nghe từng lời tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.)

08: Tát bàn ra phạt duệ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hóa độ chúng ma.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

09: Số đát na đát tỏa

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bộ Lạc Tứ Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.)

10: Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Long Thọ Bồ tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

11: Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.)

12: Nam mô na ra cẩn trì

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

13: Hê rị ma ha bàn đa sa mế

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.)

14: Tát bà a tha đậu du bằng

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bồ tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

15: A thệ dựng

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến hành thiện, ngừng điều ác.)

16: Tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bà Già Đế Thần Vương độ chúng sanh có duyên. Hình dáng đen, cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

17: Ma phạt đạt đậu

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quân Trá Ly Bồ tát (Quân Tra Lợi) mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện, một tay cầm bánh xe sắt và một cầm dây.)

18: Đát điệt tha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài A La Hán thuyết pháp độ sanh. Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thần A La Hán.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

19: Án a bà lô hê

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Thế Âm Bồ tát chấp tay trước ngực, phóng tâm từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.)

20: Lô ca đế

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh. Ngài Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

21: Ca ra đế

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đế Thần thân hình cao lớn, sắc đen, ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.)

22: Di hê rị

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh sắc xanh, trong ba mươi ba cõi trời độ chúng.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

23: Ma ha bồ đề tát đỏa

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Bồ tát dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành. Đây là ý nghĩa tâm chân thật không tạp loạn, thế mới gọi là “tát đỏa”.)

24: Tát bà tát bà

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hương Tích Bồ tát điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh, (áp lãnh quỷ binh ở năm phương để làm kẻ thị tùng,) hành tung không thể nghĩ bàn.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

25: Ma ra ma ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bạch Y Bồ tát tay mặt cầm cây Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.)

26: Ma hê ma hê rị đà dựng

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng A Di Đà Phật khiến chúng sanh khi hết thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

27: Cu lô cu lô yết mông

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Không Thân Bồ tát Thiên Đại Tướng Quân suất lãnh hai mươi vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.)

28: Độ lô độ lô phạt xà da đế

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Nghiêm Tuấn Bồ tát áp lãnh man binh Khổng Tước Vương, hàng phục các ma oán.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

29: Ma ha phạt xà da đế

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.)

30: Đà ra đà ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Trượng Phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ các ngã chấp, pháp chấp.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

31: Địa rị ni

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Sư Tử Vương Bình xét nghiệm người tụng chú, khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.)

32: Thất Phật ra da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thích Lịch Bồ tát tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

33: Dá ra dá ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tồi Toái Bồ tát tay cầm Kim Luân (bánh xe vàng) hóa độ oán ma đều phục tùng.)

34: Mạ mạ phạt ma ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

35: Mục đế lệ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng chư Phật, chấp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.)

36: Y hê y hê

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận cùng.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

37: Thất na thất na

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư thiên, không gây tai hại nhân gian.)

38: A ra sâm Phật ra xá lợi

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm khiên, tay cầm cung tên, kính tụng thần chú, đắc pháp tự tại.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

39: Phạt sa phạt sâm

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Kim Khôi Đại Tướng tay cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh. )

40: Phật ra xá da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật A Di Đà chúng sanh tưởng niệm thị hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.)

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

41: Hô lô hô lô ma ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.)

42: Hô lô hô lô hê rị

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tứ Tý Tôn Thiên mình mặc áo giáp lá liễu, tay bưng nhật nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

43: Ta ra ta ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hóa hiện Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta bà khổ như núi non hiểm trở, chỉ cho biết cảnh đời ác năm trược.)

44: Tất rị tất rị

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

45: Tô rô tô rô

(Hóa hiện tướng tiêng lá cây rơi rụng ở cõi chư Phật, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.)

46: Bồ đề dạ bồ đề dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ tát kết duyên với chúng sanh.)

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

47: Bồ đà dạ bồ đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tôn Giả An Nan.)

48: Di đế rị dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Xa Bồ tát tay cầm kim đao.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

49: Na ra cẩn trì

(Chính là bản thân của ngài Long Thọ Bồ tát tay cầm kim đao.)

50: Địa rị sắc ni na

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Tràng Bồ tát tay kiết ấn, tay cầm Thiết Xoa làm lợi ích chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

51: Ba dạ ma na

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ tát tay cầm Kim Cang Xử lợi ích độ sanh.)

52: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tam Đầu Thiện Thánh ngồi kiết già trên mình con Ngại Long (Già phu ngãi long).)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

53: Tất đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất Bồ tát tay ấn Liên Hoa thủ, thông đạt hết thảy các pháp môn.)

54: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Hằng Hà Sa Bồ tát đứng trên đầu (rồng) cá ngao dạo biển pháp, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

55: Ma ha tất đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phong Quang Bồ tát tay cầm cây tràng phan báu (phướng đỏ) lợi ích độ sanh.)

56: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên vai mang cây tích trượng quảy áo Cà Sa, dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

57: Tất đà du nghệ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Bồ tát, vân tập, thính thọ, pháp hỷ, tay cầm kim đao.)

58: Thất bàn ra dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại viên mãn tu pháp An tức hương. Đây là An-Tức Hương của Đức A Di Đà và Quán Thế Âm.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

59: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả A Xà Na Bồ tát hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.)

60: Na ra cẩn trì

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hải Huệ Bồ tát tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh giả Tiểu Thừa.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

61: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Chiên Đàn La Bồ tát quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa hóa độ chúng sanh.)

62: Ma ra na ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Ấn Vương Bồ tát tay cầm Búa Vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

63: ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang dép cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng Hải Triều Âm, cảnh giác tâm chúng sanh.)

64: Tất ra tăng a mục khê da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Vương Bồ tát mang thuốc trị các thứ bịnh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

65: ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Viên Mãn Bồ tát thân mặc y đỏ, (lộ đôi bàn tay mẫu đa la), chấp tay viên mãn.)

66: Ta bà ma ha a tất đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Thượng Bồ tát tay cầm bình ngọc hải trừ tật khổ chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

67: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất tay phất trần ngọc, lưng mang chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.)

68: Giả kiết ra a tất đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Hổ Gầm (Kiếu Hám Thần Tướng) tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

69: Ta bà ha (Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Ma Vương vai mang cây xà thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm óan hận)

70: Ba đà ma yết tất đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Linh Hương Thiên Bồ tát tay bưng lư hương Như Ý, hộ trì chúng sanh.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

71: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tán Hoa Thiên Bồ tát tay cầm bảo liên ngàn cánh rưới hoa sen báu ngàn cánh, thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.)

72: Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

73: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đà La Ni Tử Bồ tát tay bưng mâm cây trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.)

74: Ma bà lợi thắng yết ra dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tam Ma Thiền Na Bồ tát ngồi kiết già, với đôi tay chuyển luân bảo đăng.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

75: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay cầm chuỗi và tay cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.)

76: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hư Không Tạng Bồ tát tay cầm hoa ngồi trên phiến đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

77: Nam mô a rị da

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phổ Hiền Bồ tát kiết già thiền tọa trên Bá Bảo Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.)

78: Bà lô kiết đế

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ngồi trên lưng sư tử xanh ngón tay chỉ hư không khiến chúng sanh khai ngộ.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

79: Thước bàn ra dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát cầm đóa kim liên (hoa sen) ngàn cánh, hiểu lý “Nhãn căn thọ sắc”, giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy được tự tánh không.)

80: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát buông thỏng hai tay, duổi mở hai bàn tay vàng, hiểu lý “tai phân biệt tiếng”, giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

81: Án tất điện đô

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ mở tay ngũ luân, hiểu lý “mũi ngửi các mùi”, đoạn tỹ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.)

82: Mạn đa ra

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay ngài Đâu La Miên, hiểu lý “lưỡi nếm vị”, đoạn trừ thiệt cặn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.)

Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Chú Đại Bi tiếng Phạn – Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu có hình minh họa dễ nhớ

83: Bạt đà dạ

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay bưng bát hương, hiểu lý “thân căn thọ xúc”, giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự tánh giác không.)

84: Ta bà ha

(Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm tràng phan, hiểu lý “ý cần biết các pháp”, giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.)

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest