google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Niệm Chú Đại Bi Tiếng Hoa – Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu

Âm Thanh Chữa Lành, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm Tắt Nội Dung

Tóm Lược về Chú Đại Bi

Niệm Chú Đại Bi Tiếng Hoa

Chú Đại Bi Tiếng Hoa âm Hán – Phạn

Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu Dễ ĐọcPhụ lục “ Chú Đại Bi Tiếng Hoa – Chú Đại Bi Tiếng Việt”

Tóm Lược về Chú Đại Bi

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni (Dharani). Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, do chính Đức Phật Thích Ca diễn nói trong một pháp hội trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… cùng câu hội, tại núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải đảo ở về phía Nam xứ Ấn Độ, được coi như là nơi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ tích.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh, muốn cho “chúng sanh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu” mà nói ra Thần Chú này.

Ngài cho biết lý do ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tâm thương tưởng đến chúng sanh nên đã nói ra thần chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích an vui lớn cho chúng sanh trong đời vị lai.

Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa. Vui mừng trước oai lực của thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện:

“Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tay”.

Niệm Chú Đại Bi Tiếng Hoa

Nā mò, hē lá dá nà
Duō lá yè yē
Nā mò, ā lī yē
Pó lú jié dì
Shuò bō lá yē
Pú tí sà duǒ pó yē
Mó hē sà duǒ pó yē
Mó hē jiā lú ní jiā yē
Nan, sà pó luó fá yè
Shǔ dá nà dá xiě
Nā mò, xī jí lī duǒ
Yī měng ā lì yē
Pó lú jí dì
Shì fó lá lèng tuó pó
Nā mò, nà lá jǐn chí
Xī lī mó hē, pó duō shā miē
Sà pó ā tā, dòu shū péng
Ā shì yùn
Sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá sa dòu
Dá shí tā
Nan, ā pó lú xī, lú jiā dì
Jiā luó dì, yí xī lī
Mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùn
Jù lú jù lú jié měng
Dù lú dù lú, fá shé yē dì
Mó hē, fá shé yē dì
Tuó lá tuó lá
Dì lī ní
Shì fó lá yē
Zhē lá zhē lá
Mó mó fá mó lá
Mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lì
Fá shā fá shēn fó lá shè yē
Hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lì
Suō lá suō lá
Xī lī xī lī
Sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yè
Pú tuó yè, pú tuó yè
Mí dì lì yè
Nà lá jǐn chí
Dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hē
Xī tuó yè sā pó hē
Mó hē xī tuó yè sā pó hē
Xī tuó yù yì
Shì pó lá yè sā pó hē
Nà lá jǐn chí sā pó hē
Mó lá nà lá sā pó hē
Xī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hē
Sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hē
Shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hē
Bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hē
Nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hē
Mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hē
Nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē
Nā mò ā lì yē
Pó luó jí dì
Shuò pó lá yè
Sā pó hē
Nan, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē
Sā pó hē
our gallery, Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu và tiếng Phạn
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Niệm Chú Đại Bi Tiếng Hoa – Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu

Chú Đại Bi âm Hán – Phạn

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da.
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế.
Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị.
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng.
Cu lô cu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế.
Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ.
Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm.
Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.
Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.
Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ.
Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha.
 Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha,
Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Niệm Chú Đại Bi Tiếng Hoa – Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chú Đại Bi Tiếng Việt 84 Câu Dễ Đọc

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da

2. Nam Mô A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ

9. Số Đát Na Đát Tỏa

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già

17. Ma Phạt Đạt Đậu

18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá Ra Giá Ra

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất Na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Phạt Sa Phạt Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị Tất Rị

45. Tô Rô Tô Rô

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị Sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Tất Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha Tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Tất Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Na Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra Na Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

77. Nam Mô A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án Tất Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Phụ lục “ Chú Đại Bi Tiếng Hoa – Chú Đại Bi Tiếng Việt”

Download Chú Đại Bi tiếng Việt pdf

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest