google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chú Đại Bi Tây Tạng?

Âm Thanh Chữa Lành, Nhạc Phật Giáo, Phật Giáo, Uncategorized

Tóm tắt Nội dung

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là ai?

Chuyện Kể Về Thập Nhất Diện Quán Thế Âm

Lợi Ích Trì Tụng Thập Diện Thần Chú Quán Tự Tại

Phụ lục về Chú Đại Bi Tây Tạng

Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chú Đại Bi Tây Tạng? Có rất nhiều sự tranh cãi và thắc mắc về điều này. Mời Quý bạn đọc cùng tìm hiểu.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là ai?

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát có tên Phạn là Ekadasa Mukha Avalokitesvara, dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm – trừ bệnh diệt tội.

Theo truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng: Ở vô lượng kiếp trước, với Tâm Đại Bi vô hạn, Quán Thế Âm Bồ Tát muốn cứu thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, nên đối trước chư Phật 10 phương.

Ngài phát nguyện rằng:” Nguyện cho con cứu được tất cả chúng Hữu Tình. Nếu có khi nào con mệt mỏi trong công việc lớn lao này thì nguyện cho thân con tan thành ngàn mảnh”

Thoạt tiên Ngài xuống cõi Địa Ngục, sau đó đến cõi Ngạ Quỷ và tiến dần đến cõi Trời. Tại đấy, Ngài nhìn xuống Thế Giới đau khổ với cái nhìn thấu hiểu của Thánh Trí thì Tâm Ngài bị xúc động sâu sắc.

Mặc dù Ngài đã cứu nhiều chúng sinh thoát khỏi Địa Ngục nhưng vẫn còn có vô số chúng sinh khác đang sa vào. Điều này làm Ngài buồn rầu vô hạn.

Trong một lúc, gần như Ngài đã mất niềm tin vào lời nguyền vĩ đại mà Ngài đã tuyên thệ và thân thể Ngài liền nổ tung thành ngàn mảnh. Giữa cơn tuyệt vọng, Ngài cầu cứu tất cả chư Phật. Ngay lập tức, hằng hà sa số chư Phật từ 10 phương đều hiện thân đến cứu giúp.

Với Thần Lực nhiệm mầu, chư Phật làm cho Ngài hiện trở lại toàn thân và từ đấy Ngài có 11 cái đầu, 1000 cánh tay, trên mỗi bàn tay có một con mắt.

Sự kiện này biểu thị cho sự phối hợp giữa Trí Tuệ và phương tiện thiện xảo, là dấu hiệu của Tâm Đại Bi chân thật. Trong hình thức này, Ngài đã sáng chói rực rỡ và có nhiều năng lực lớn hơn để cứu giúp chúng sinh. Do vậy Ngài còn có tên gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát hay Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát hay còn được biết là Chú Đại Bi Tây Tạng.

Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa:

Phiên bản này phần lớn được sử dụng ở Tây Tạng, và ngắn hơn so với thần chú đại bi được truyền tụng rộng rãi trong truyền thống Trung Quốc, cả hai phiên bản đều có giá trị như nhau: “Trái tim Đại từ bi rộng lớn, vĩ đại, hoàn hảo, đầy đủ, không bị cản trở.”

Chuyện Kể Về Thập Nhất Diện Quán Thế Âm

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Avalokite’svaràya Bodhisatvàya Mahàsatvàya) cùng với vô lượng câu chi na dữu đa trăm ngàn Trì Chú Tiên Nhân (Vidyadhàra Rsì) trước sau vây quanh đi đến nơi Đức Phật ngự.

Đến rồi đỉnh lễ 2 chân của Đức Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải 3 vòng rồi lui về ngồi một bên, bạch Phật rằng:

“Thế Tôn ! Con có Thần Chú Tâm, tên là Thập Nhất Diện, có đủ uy lực lớn mà 11 câu chi chư Phật đã nói. Nay con muốn vì lợi ích an vui cho tất cả Hữu Tình, trừ tất cả bệnh, diệt tất cả ác, chận đứng tất cả sự chẳng tốt lành, đẩy lui tất cả mộng tưởng ác, che chận tất cả sự chết không đúng thời, muốn các loài có tâm ác được điều tĩnh, kẽ có nỗi lo khổ được an vui, kẻ có oán đối được hòa giải, Ma Quỷ chướng ngại đều tiêu diệt, Tâm có nguyện cầu đều xứng toại.”

Thế Tôn! Con chẳng thấy Thế Gian hoặc Trời (Deva) hoặc Ma (Màrà) hoặc Phạm (Bràhma) hoặc Sa Môn (‘Sramana) hoặc hàng Bà La Môn (Brahman) dùng Thần Chú này phòng hộ thân ấy , thọ trì, đọc tụng, viết chép, lưu bố mà bị tất cả tai hoạnh, ma chướng, dao gậy, thuốc độc, yểm đảo, chú thuật… gây hại được. Con cũng chẳng thấy dùng Thần Chú này tùy nơi cư trú , hoặc xa hoặc gần, kết tác Giới xong mà có thể vượt qua nhiễu hại lẫn nhau, chỉ trừ Nghiệp ác quyết định đến lúc chín mùi. Thế Tôn ! Do đấy chứng biết việc đó là như thế. Chỉ nên tin nhận, chẳng nên phân biệt. Như điều này ắt tất cả tai hoạnh thảy đều xa lìa chẳng thể đến gần. Thần Chú Tâm này là nơi tất cả chư Phật cùng xưng tán, cùng tùy hỷ, tất cả Như Lai nhớ giữ thủ hộ.

Thế Tôn! Con nhớ về thời quá khứ cách nay căng già sa đẳng kiếp có Đức Phật ra đời, tên là Bách Liên Hoa Nhãn Vô Chướng Ngại Đỉnh Xí Thịnh Công Đức Quang Vương Như Lai. Vào lúc ấy, con là Đại Tiên Nhân (Mahà Rsì) theo Đức Thế Tôn ấy nhận được Chú này. Được Chú này thời nhìn thấy 10 phương chư Phật, lập tức chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Nên biết Chú này có đủ Đại Uy Lực.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát hay Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Hay Chú Đại Bi Tây Tạng

Vì Thế nếu có kẻ trai lành.người nữ thiện tĩnh tín muốn thọ trì , đọc tụng Thần Chú này cần phải cung kính, chí tâm , cột buộc tâm, mỗi lúc sáng sớm như Pháp thanh tĩnh niệm tụng Chú này 108 biến. Nếu có thể như thế thì đời này được 10 loại thắng lợi. Thế nào là mười ?

 • Thân thường không có bệnh
 • Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ
 • Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận
 • Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi
 • Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước
 • Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây thương hại được
 • Tất cả đao gậy chẳng thể gây hại được
 • Nước chẳng thể cuốn chìm
 • Lửa chẳng thể thiêu đốt
 • Cả đời chẳng bị chết đột ngột.

– Lại được 4 loại công đức thắng lợi

 • Lúc mệnh chung được thấy chư Phật
 • Khi chết chẳng bị đọa vào các nẻo ác
 • Chẳng bị chết do hiểm ách
 • Được sinh về Thế Giới Cực Lạc
Thế Tôn! Con nhớ về thời quá khứ cách nay 10 căng già sa đẳng kiếp, lại vượt xa hơn nữa có Đức Phật ra đời, tên là Mỹ Am Hương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác. Khi ấy thân con là vị Đại Cư Sĩ ơ nơi Đức Phật ấy nhận được Chú này. Được Chú này thời liền ở sinh tử vượt qua 4 vạn kiếp tụng trì Chú này ,lại được Chư Phật Đại Bi Trí Tạng nhất thiết Bồ Tát Giải Thoát Pháp Môn Do uy lực này hay cứu mọi loại khổ nạn của tất cả lao ngục, cột trói, gông cùm, xiềng xích, tội bị tử hình, lửa, nước, gió, giặc cướp, Cổ Độc, Yểm Đảo, người, phi nhân

Do đây con đối với tất cả Hữu Tình hay làm nơi Quy Y, cứu hộ, an ủi, cồn bãi, nhà cửa… Dùng uy lực của Chú này nhiếp lấy Nghiệp Ac của tất cả kiếp, với hàng La Sát trước tiên khiến phát Tâm Từ , Tâm thương xót sau đó an lập nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttara samyaksambuddha – Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

Thế Tôn! Thần Chú này của con có uy lực lớn. Nếu tụng một biến liền hay trừ diệt 4 tội căn bản và 5 tội Vô Gián khiến không còn dư sót, huống chi như thuyết mà tu hành.

Nếu đã từng ở nơi trăm ngàn câu chi na dũu đa Phật gieo trồng các căn lành thì đến ngày nay được nghe Chú này, huống chi có thể thọ trì như thuyết tu hành.

Nếu có thể ngày đêm đọc tụng, thọ trì Thần Chú này thì con sẽ khiến cho hết thảy nguyện cầu của người ấy đều được như ý.

Nếu có thể ở mỗi nửa tháng hoặc ngày 14 hoặc ngày 15 thọ trì Trai Giới như Pháp thanh tĩnh , buộc Tâm nơi con, tụng Thần Chú này liền ở sinh tử vượt 4 vạn kiếp.

Thế Tôn! Con do Chú này mà có danh hiệu tôn quý, khó có thể được nghe. Nếu có kẻ xưng niệm Danh Hiệu của trăm ngàn câu chi na dữu đa chư Phật , lại có kẻ tạm thời đối với Danh Hiệu của con , chí tâm xưng niệm thì công đức của 2 người ấy ngang bằng nhau. Chư Hữu xưng niệm danh hiệu của con thì tất cả đều được Địa Bất Thoái Chuyển, lìa tất cả bệnh, thoát tất cả chướng với tất cả sự sợ hãi và hay diệt trừ điều ác của Thân Ngữ Ý, huống chi có thể đối với Thần Chú mà con đã nói thọ trì, đọc tụng, như Pháp tu hành. Nên biết người đó đối với Vô Thượng Bồ Đề ắt được lãnh thọ như ở trong lòng bàn tay”

Bấy giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát rằng:

“Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay đối với tất cả Hữu Tình phát khởi ý Đại Bi như vậy mà muốn mở bày Đại Thần Chú này.

Này Thiện Nam Tử! Ông do phương tiện này hay cứu thoát tất cả Hữu Tình, hết thảy bệnh khổ, chướng nạn, sự sợ hãi, điều ác của Thân Ngữ Ý cho đến an lập tất cả Hữu Tình nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Thiện NamTử ! Ta cũng tùy hỷ nhận Thần Chú của ông. Ông hãy nói đi”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất rồi bạch Phật rằng:” Người tụng Chú này nên tác nói là:

 Kính lễ Tam Bảo
 Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai
 Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác
 Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát
 Đát Điệt Tha: An, đạt la đạt la, địa lý địa lý, đổ lỗ đổ lỗ, ế tai phạt tai, chiết lệ chiết lệ, bát la chiết lệ, bát la chiết lệ, câu tố mê, câu tô ma phạt lệ. Ế lý, nhĩ lý, chỉ lý, chỉ vi tri lý, xã la ma ba nại gia, thú đà tát đỏa, mạc ha ca lỗ ni ca, sá ha 

Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm như sau:

 NAMO RATNATRAYÀYA
 NAMAH ÀRYA JNÀNA SÀGARA VAIROCANA VYÙHA RÀJÀYA TATHÀGATÀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÀYA
 NAMAH SARVA TATHÀGATEBHYU ARHATEBHYAH SAMYAKSAMBUDDHEBHYAH
 NAMAH ÀRYA AVALOKITE’SVARÀYA BODHISATVÀYA MAHÀSATVÀYA MAHÀ KÀRUNIKÀYA
 TADYATHÀ : OM – DHARA DHARA – DHIRI DHIRI – DHURU DHURU – ITI VATI, CALE CALE, PRACALE PRACALE, KUSUME KUSUMA VALE – IRI MIRI CIRI – CITI JVALAM ÀPANÀYA ‘SUDDHASATVA MAHÀ KÀRUNIKA – SVÀHÀ 

Lợi Ích Trì Tụng Thập Diện Thần Chú Quán Tự Tại

Thế Tôn! Thần Chú như vậy tuy chẳng thành lập mà cũng hay làm mọi loại sự nghiệp. Chí Tâm niệm tụng thì không có gì không được như nguyện.

– Nếu bị bệnh sốt rét, hoặc một ngày phát một lần , hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày phát bệnh một lần. Nếu bị bệnh Quỷ hoặc Bộ Đa Quỷ (Bhùta) gây ra, hoặc Trà Kỳ Ni (Dàkinì) gậy ra, hoặc Tất Xá Già (Pi’sàca) gây ra, hoặc Yết Tra Bố Đát Na (Kataputana) gây ra , Hoặc Điên Quỷ (Quỷ gây bệnh điên cuồng) gây ra, hoặc Giản Quỷ (Quỷ gây bệnh thần kinh) gây ra… đều dùng Chú này chú vào người bệnh đó 108 biến liền được trừ khỏi.

– Nếu người nặng về Chướng. Dùng chỉ ngũ sắc tụng Chú thắt gút, cứ một lần Chú thì kết một gút, đủ 108 gút rồi đem buộc trên cổ người bệnh, hoặc đeo trên cánh tay thì tội chướng tiêu diệt, bệnh liền khỏi

– Nếu bị bệnh Đinh Thũng, Ung Thũng, gân thịt mềm không cử động được, nhọt mủ, nhọt bọc, ung thư, bạch lại, hắc lào (lác)… mọi loại bệnh ác. Nếu bị đao, tên, mâu, sao (Kích dài) gây thương tích, hoặc bị rắn, rết, bò cạp, ong độc cắn thì đều dùng Chú này chú vào 7 biến liền được trừ khỏi.

– Nếu người bị Chướng nặng nề thì chú vào đất bùn màu vàng 7 biến, dùng xoa nơi bị bệnh thì mọi khổ được trừ khỏi

– Nếu bị Noãn Phong, Thiên Phong, Chu Phong, bệnh cảm gió làm tai điếc, mũi nghẹt đều nên chí tâm niệm tụng Chú này rồi chú vào người bị bệnh 108 biến thì bệnh liền khỏi

– Nếu người bị chướng nặng. Dùng dầu hoặc bơ chưng sắc với vỏ cây hoa và Thanh Mộc Hương. Mỗi lần Chú 7 biến rồi đem xoa thân hoặc nhỏ vào lỗ tai, lỗ mũi hoặc khiến uống vào , liền được khỏi bệnh.

– Nếu hết thảy mọi loại bệnh tật khác đều nên chí tâm dùng Chú này, hoặc tự niệm tụng liền được trừ khỏi bệnh.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát hay Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát liền ban cho nguyện ấy. Ngay lúc ban cho nguyện thì các hàng Trời, Rồng không thể gây ra chướng ngại.

– Lại nữa Hành Giả. Vào lúc Nguyệt Thực, lấy một lạng bơ chứa đầy trong vật khí bằng bạc để trước Tượng này, niệm tụng Chú này cho đến khi mặt trăng hoàn lại như cũ, liền lấy ăn vào thì các bệnh trong thân, không có gì không khỏi.

– Lại nữa Hành Giả nên lấy Hùng Hoàng, Thư Hoàng với phân lượng bằng nhau để trước Tượng này, niệm tụng Chú này 1008 biến rồi hòa với nước, chấm trên my gian (Tam Tinh) sẽ được thành tựu 3 việc như trướcđã nói. Nếu hòa với nước nóng ấm rồi tắm gội thân thể thì tất cả chướng ngại, tất cả mộng ác, tất cả bệnh tật đều được trừ khỏi.

– Lại nữa nếu có Oán Tặc ở phương khác muốn đến xâm lấn. Nên lấy một viên Yên Chỉ (Mỡ Sáp đỏ) tụng Chú này chú vào 108 biến rồi trang điểm Tượng này , hướng khuôn mặt sân nộ bên trái thẳng về phía oán tặc sẽ khiến cho quân oán tặc ấy chẳng được tiến về phía trước.

– Lại nữa nếu người, súc vật ở trong quốc thổ bị vướng nạn dịch. Ở trước Tượng này nhóm lửa bằng gỗ Nhậm Bà . Lại lấy riêng gỗ ấy chặt 1008 đoạn dài một tấc . Mỗi lần lấy một đoạn, bôi dầu hạt cải , chú vào một biến rồi ném vào trong lửa, cho đến hết. Lại lấy chỉ đào (Chỉ màu đỏ tươi) tác 7 Chú Kết, một lần chú thì một lần thắt gút, rồi treo ở đỉnh đầu của mặt Phật trên cùng sẽ hay khiến cho bệnh dịch đều được tiêu trừ hết cả. Trừ bệnh dịch xong thì cởi bỏ sợi dây Chú đó.

- Lại nữa nếu có người bị hàng Trà Kiết Ni (Dàkinì) , Bộ Đa Quỷ (Bhùta), Mỵ gây thành bệnh. Nên lấy chỉ trắng tác 21 Chú Kết, một lần Chú thì một lần thắt một gút rồi treo trên đỉnh đầu của khuôn mặt Từ Bi ở chính diện. Trải qua một đêm, cởi lấy đem đeo trên cổ người bệnh thì bệnh liền trừ khỏi. Nếu do nghiệp chướng nặng chẳng trừ khỏi, nên lấy sợi dây này liền chú vào 108 biến treo trên đỉnh đầu Tượng ở chỗ lúc trước, trải qua một đêm, cởi lấy rồi đeo trên cổ người bệnh ắt được trừ khỏi.

– Lại nữa nếu có người bệnh lâu dài bị khốn khổ chẳng khỏi. Hoặc có Quỷ Thần ác vào trong nhà. Nên lấy 108 viên Huân Lục Hương để ở trước Tượng này. Cứ một viên thì chú một biến rồi quăng vào lửa, cho đến hết. Lại lấy chỉ trắng tác 21 Chú Kết, cứ một lần chú thì kết một gút rồi cột trên đỉnh đầu của khuôn mặt Từ Bi ở chính diện. Trải qua một đêm, cởi lấy rồi đeo trên cổ người bệnh thì bệnh liền trừ khỏi, Quỷ ác lui tan.

- Lại nữa nếu bị kẻ oán thù tìm dịp thuận tiện đấu tranh, yểm đảo muốn gây suy bại. Nên đem mọi loại hương hoa, các vật cúng dường Tượng này. Lấy cây Bà Thước Ca nhóm lửa trước Tượng. Lại lấy 108 viên Vân Đài Tử đều chú một biến rồi ném vào trong lửa. Lại lấy chỉ trắng tác 108 gút, cột trên đỉnh đầu của khuôn mặt sân nộ bên trái Tượng, trải qua một đêm, cởi lấy sợi dây này, xưng tên kẻ oán thù, cắt mỗi một gút đều bỏ mỗi chỗ khác nhau, một lần xưng thì một lần cắt cho đến hết sẽ khiến cho mọi việc làm của kẻ oán thù ấy chẳng toại ý, tự nhiên quy phục.

– Lại nữa nếu có người muốn cầu các việc tốt lành. Lấy chỉ ngũ sắc tác sợi dây Chú có 108 gút, một lần chú thì một lần kết gút. Lại ở trước Tượng, chú vào 7 biến, cột trên đỉnh đầu của khuôn mặt Từ Bi ở chính diện. Trải qua một đêm, cởi lấy rồi buộc trên thân của mình thì việc mong cầu được như ý.

– Lại nữa Nếu biết trong thân có các chướng nạn, mong cầu việc lành phần nhiều chẳng như tâm, suy họa liên tục không duyên cớ cứ đến. Nên dùng nước thơm tắm Tượng này. Lại lấy nước này, chú vào 108 biến dùng tắm thân tượng Tỳ Na Dạ Ca . Lại lấy nước ấy , chú vào 108 biến rồi tự rưới lên thân mình thì tất cả chướng nạn tự nhiên tiêu diệt. Hết thảy việc mong cầu không có gì không như ý.

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Kinh này xong thời tất cả Đại Chúng đồng thời khen rằng:” Lành thay! Lành thay Đại Sĩ! Ngài hay vì muốn lợi ích an vui cho các Hữu Tình nên nói Thần Chú này. Chúng tôi tùy hỷ, cũng nguyện thọ trì”.

Khi ấy Đại Chúng vui vẻ hớn hở nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, làm lễ rồi lui ra.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát hay Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Phụ lục về Chú Đại Bi Tây Tạng

Tải Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm PDF

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà Mau Bracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest