google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Bạch Tản Cái Phật Mẫu – Bạch Tán Cái Phật Đỉnh: Cắt Đứt Mọi Ác Tính

Mật Tông, Phật Giáo

Tóm Tắt Nội Dung

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Là Ai?

Hình Tướng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

Thần Chú Bạch Tán Cái Phật Đỉnh

Lợi Ích Khi Niệm Thần Chú Bạch Tản Cái

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Là Ai?

Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Bạch Tản Cái Phật Đỉnh) có tên Phạn Sitàtapatra-uṣṇīṣa (dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa) hay Uṣṇīṣa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh.

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trắng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức Tính Đại Bi trắng tinh của Phật Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Kinh có ghi:

“Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hiện thân thành Phật Đỉnh Vương (Uṣṇīṣa-rājan) đứng dưới cái lọng trắng, thân hình giống như một cái lọng trắng che trùm cả 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này”.

Do Đức Tính Từ Bi tươi trắng của Phật mà Bạch Tản Cái Phật Đỉnh còn biểu thị cho sự Dùng Tĩnh Đức của Phật che trùm tất cả Tam Giới ).

Trong Mật Giáo, Phật Đỉnh Tôn (Uṣṇīṣa-śpaskatā) là các Tôn Hình biểu hiện cho sự tối thắng của Phật Trí (Buddha-jñāna) thông qua hình thái Chuyển Luân Vương (Cakravarttin) thống lãnh 4 Châu thiên hạ do Đức Thích Ca Như Lai nhập vào Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa (Cakravartti-rāja-samādhi) mà thị hiện.

Các Tôn này được bố trí ở bên trái và bên phải của Viện Thích Ca trong Thai Tạng Giới Mạn Đà La (Garbha-dhātu-maṇḍala). Phía trái có 5 Tôn gọi là Ngũ Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng (Tướng nhục kế của Như Lai không thể thấy biết được).

bạch tán cái phật mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, quan thế âm bồ tát, usnisa sitatapatra, thoát khỏi khổ đau
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Hình Tướng Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh biểu thị cho mọi tướng của Như Lai, dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ, có tướng mạo Bồ Tát rất vui vẻ đoan nghiêm.

Thân hình màu vàng. Tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái lọng màu trắng. Tay phải hơi gập cánh tay co đều 5 ngón ngang vai, ngón cái vịn đầu ngón trỏ. Ngồi Kiết Già trên tòa sen màu đỏ.

Về ý nghĩa của màu sắc: Màu trắng tượng trưng cho Tâm tinh sạch, thường dùng để tu Pháp Tịch Tai (Śāntika – Tức Tai). Màu vàng tượng trưng cho Phước Đức, thường dùng để tu Pháp Tăng Ích (Puṣṭika). Màu đỏ tượng trưng cho Uy Đức, thường dùng để tu Pháp Hàng Phục hay Giáng Phục (Abhicāruka).

Tam Muội Gia Hình của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng trắng đặt trên hoa sen, biểu thị cho Bản Nguyện Dùng tàn lọng Từ Bi trắng tươi để che chở cho chúng sinh Mật Hiệu của Ngài là Dị Tướng Kim Cương

bạch tán cái phật mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, quan thế âm bồ tát, usnisa sitatapatra, thoát khỏi khổ đau
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chủng Tử của Ngài là LAṂ có ý nghĩa là Ánh sáng Trí Tuệ che trùm Pháp Giới chúng sinh đồng thời chữ LAṂ cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng chẳng thể đắc hoặc Tất cả Pháp Tướng chẳng thể đắc Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay rồi úp chưởng xuống. Tay phải nắm thành quyền, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng bàn tay trái thành hình cái lọng

Trong Ấn này thì 5 ngón tay trái biểu thị cho 5 Đại của chúng sinh, còn ngón trỏ của tay phải biểu thị cho Phật Giới. Ấn này còn có ý nghĩa là Sinh ra cái lọng Bất Nhị của Phật để che chở giúp đỡ cho chúng sinh.

bạch tán cái phật mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, quan thế âm bồ tát, usnisa sitatapatra, thoát khỏi khổ đau
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Theo Truyền Thống của Mật Giáo Tây Tạng thì Bạch Tản Cái Phật Đỉnh được thờ phụng dưới hình thức Bạch Tản Cái Phật Mẫu.

Đức Dalai Lama đời thứ 7 (1708 _ 1757) ghi nhận Tôn Tượng có 3 mặt 6 tay. Mỗi một mặt đều có 3 mắt. Mặt chính giữa màu trắng, mặt bên phải màu xanh dương, mặt bên trái màu đỏ.

Ba tay bên phải lần lượt cầm cái lọng, mũi tên, móc câu. Ba tay bên trái lần lượt là: Kết Ấn Phẫn Nộ, cầm cây cung, cầm cây kiếm.

Tóc kết thành một búi ngay trên đỉnh đầu, thân đeo mọi loại trang sức quý báu, mặc quần áo lụa mềm mại, ngồi Kiết Già ở chính giữa vòng hào quang trong suốt sáng rực.

Tay cầm cái lọng: biểu thị cho Tâm Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh.

+ Tay cầm mũi tên: biểu thị cho Pháp bắn các chướng ác của chúng sinh khiến cho họ tìm được bạn tốt lành.

+ Tay cầm móc câu: biểu thị cho nghĩa hô triệu Thiện Thần Long Vương thường ủng hộ.

+ Tay kết Ấn phẫn nộ: biểu thị cho nghĩa giáng phục tất cả Ma Oán.

+Tay cầm cây cung: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh thành tựu sự nghiệp.

+ Tay cầm cây kiếm: biểu thị cho Trí Tuệ cắt đứt tất cả phiền não.

Truyền Thống khác ghi nhận Tôn Tượng Bạch Tản Cái Phật Mẫu có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt, tóc kết thành một búi trên đỉnh đầu, có các vật báu trang sức.

Thân khoác áo lụa mỏng, mặc quần lụa thêu hoa văn, có 8 tay. Bốn tay bên phải theo thứ tự cầm cái lọng, chày Tam Cổ Kim Cương, mũi tên, móc câu. Bốn tay bên trái theo thứ tự cầm cái bình báu, bánh xe 8 căm, cây cung, sợi dây

bạch tán cái phật mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, quan thế âm bồ tát, usnisa sitatapatra, thoát khỏi khổ đau
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Tay cầm cái lọng: biểu thị cho Tâm Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh.

+ Tay cầm chày Tam Cổ Kim Cương: biểu thị cho sự giáng phục tất cả Nội Ma, Ngoại Ma, Tâm Ma.

+ Tay cầm mũi tên: biểu thị cho Pháp bắn các chướng ác của chúng sinh khiến cho họ tìm được bạn tốt lành.

+ Tay cầm móc câu: biểu thị cho nghĩa hô triệu Thiện Thần Long Vương thường ủng hộ.

+ Tay cầm cái bình báu: biểu thị cho sự rưới Cam Lộ tràn khắp, ban Phước cho chúng sinh.

+ Tay cầm bánh xe tám căm: biểu thị cho nghĩa phát Tâm Bồ Đề, được Bất Thoái Chuyển và trừ dứt nghiệp luân hồi.

+ Tay cầm cây cung: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh thành tựu sự nghiệp.

+ Tay cầm sợi dây: biểu thị cho sự trừ khử sự sợ hãi khiến cho được an ổn

Thần Chú Bạch Tán Cái Phật Đỉnh

Chân Ngôn thường dùng để xưng tụng 2 Tôn Tượng trên là:

OM SARVA TATHAGATA USHNISHA SHITATA PATRI HUM PHAT

 • OṂ _ SARVA TATHĀGAT UṢṆĪṢA SITĀTAPATRE (Quy mệnh Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái)
 • HŪṂ PHAṬ (Khủng bố phá bại)
 • HŪṂ (Tâm Bồ Đề)
 • MAMA (Tôi)
 • HŪṂ (Hộ vệ)
 • NI (Danh tướng tốt đẹp)
 • SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)
bạch tán cái phật mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, quan thế âm bồ tát, usnisa sitatapatra, thoát khỏi khổ đau
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Chân Ngôn khác

Ngoài ra các vị Đạo Sư Tây Tạng còn truyền dạy Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên Diện Bạch Tản Cái Phật Mẫu với thân hình màu vàng, cởi trần chỉ quấn các dải lụa màu trắng và màu xanh vòng qua vai buông rũ quanh thân.

Hạ thể mặc quần lụa 5 màu: hồng, xanh lá cây lợt, đỏ, xanh dương, vàng đất có điểm hoa văn. Đeo 3 chuỗi anh lạc rũ quang cổ, ngực, bụng.

Các tay đều đeo vòng xuyến, các tai đều đeo vòng khuyên. Hai tay co trước ngực, tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái cầm cây lọng trắng.

Các tay còn lại đều bao quanh thân thành những vòng tròn, mỗi cánh tay đều có một con mắt. Một ngàn mặt, mỗi mặt đều có 3 mắt.

Mặt chính giữa hơi nghiêng đầu về bên phải, bên trái có 2 mặt, bên phải có 2 mặt. Các đầu còn lại theo thứ tự từng cái một chồng lên cao từ đỉnh đầu của mặt chính.

Thân đứng duỗi chân phải, co đầu gối chân trái, cả 2 chân đều đạp trên các loại chúng sinh và tất cả đều ở trên tòa sen nhiều màu. Chung quang Tôn Tượng đều rực lửa thành hào quang bầu dục có đỉnh nhọn.

Chân Ngôn thường dùng để xưng tụng Tôn Tượng này là:

OṂ_ SITĀTAPATRE PARĀJITE (Quy mệnh Bạch Tản Cái Năng Thắng)

SARVA GRAHAṂ (Tất cả các Chấp)

TRĀŚAYA TRĀŚAYA (3 nơi cư trú)

HANA HANA (Đánh đập)

ṬRŪṂ ṬRŪṂ (chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả các Pháp xa lìa bụi dơ kiêu mạn)

HŪṂ HŪṂ (Khủng bố)

PHAṬ PHAṬ (Phá bại)

SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)

Kinh Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni ghi nhận rằng: “Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Sitātapatra-buddha-mātṛ ) có một mặt 2 tay và 3 con mắt, ngồi theo thế Kim Cương Già Phu, tay phải tác Vô Bố Úy Ấn, tay trái cầm cái lọng trắng để ngang ngực, nghiêm sức bằng mọi thứ Anh Lạc.

Thân màu trắng tinh khiết như ánh mặt trời chiếu soi trên núi Tuyết, có đủ tướng vui vẻ, hiển Vô Tự Tính (Không có Tự Tính)”

bạch tán cái phật mẫu, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, quan thế âm bồ tát, usnisa sitatapatra, thoát khỏi khổ đau
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr

Lợi Ích Khi Niệm Thần Chú Bạch Tản Cái

Thần chú của Bạch Tản Cái Phật Mẫu có tác dụng chữa bệnh tật, xua tan những can nhiễu gây tổn thương tinh thần, ngăn chặn thiên tai, mang lại sự may mắn và giàu có trong cuộc sống. Ngoài ra, những ai thường xuyên tụng niệm thần chú này sẽ được bảo vệ khỏi ma thuật đen, bùa ngải mà người khác hãm hại.

Thần chú phiên bản dài trong Lăng Nghiêm tâm Chú:

Tadyatha Om Anale Anale Khasame Khasame Bhaire Bhaire Saume Saume Sarva Buddha Adhishthana Adhishthite Svha

Thát Dà Tha, Ốm, À Na Lệ, À Na Lệ, Khá Săm Mề, Khá Săm Mề, Bái Rể, Bái Rể, Soá Mể, Soá Mể, Soá Và, But Đã, A Đíts Tanh Nã, A Đíts Tít Tề, Sô Hà

với

Om Sarva Tathagatoshnisha Sitapatre Hum Phat Hum Mama Hum Ni Svaha

Ốm, Soa Vã, Thát Tà Gát Thộts Ní Sả, Sít Thả Pát Trể, Hùng, Pây, Hùng Ma Ma, Hùng, Nì, Sô Hà

Hay:

TADYATHA OM ANALE ANALE
KHASAME KHASAME BHAIRE SUMA
SARVA BUDDHA
ADHISHTHANA ADHISHTHITE SOHA
OM SARVA TATHAGATA USHNISHA
SITATA – PATRE HUM PEH
HUM MAMA HUM NI SOHA

Phiên bản trung bình:

Om Sarva Tathagata Usnisha Sitatapatra Hum Phat Hum Mama Hum Ni Svaha

Phiên bản ngắn:

Hum Mama Hum Ni Svaha hoặc Om Mama Hum Ni Soha

Trong kinh Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Đà La Ni cho biết, lợi ích của thần chú Bạch Tản Cái là cắt đứt mọi ác tính trong một người, xua đuổi ma quỷ, tạo một vùng năng lượng tích cực xung quanh nhà.

Bất cứ ai đọc thần chú của Ngài sẽ được tái sanh vào những vùng đất thuần tịnh của chư Phật, chẳng hạn như cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà (Amitabha Buddha).

Theo Lama Zopa Rinpoche, thì một trong những phương pháp nhanh nhất để nhận được sự bảo vệ của Nữ thần Bạch Tản Cái là tụng niệm thần chú hoặc treo hình ảnh của Ngài trong nhà.

Xem Thần Chú Ngắn Bạch Tán Cái Phật Đỉnh – Bạch Tán Cái Phật Mẫu

Xem Thần Chú Dài Bạch Tán Cái Phật Đỉnh – Bạch Tán Cái Phật Mẫu

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.
Philanthropist list
Danh sách ủng hộ 4 & 5/2023
Anh Nhân *** tk thẻ 200.000 VNĐ Chị Loan *** tk momo 150.000 VNĐ Chú Khoa *** tk thẻ 300.000 VNĐ Thầy *** Huệ Paypal 25 USD Alex *** Paypal 20 USD *** Trân trọng tấm lòng của Quý vị! We appreciate your kindness and generosity.

Pin It on Pinterest