Đóng X
Đóng X

OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA – Phần 2

Chia sẻ thông tin:

Tóm Tắt Nội Dung

CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU PHẦN 2

Những Lưu Ý Khi Thực Hành “Om Tare Tuttare Ture Soha”

Phụ Lục

Xem lại Om Tare Tuttare Ture Soha – Cầu Nguyện 21 Lục Độ Mẫu Tara Có Hình Minh Họa – Phần 1

“Chân ngôn “Om Tare Tutare Ture Soha”, có thể trì 3 tràng, 7 tràng hoặc 21 tràng, càng nhiều càng tốt…”

CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU PHẦN 2

Lướt nhanh

8. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TURE PHẪN NỘ TARA

9. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TAM BẢO NGHIỂM ẤN TARA

10. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU UY ĐỨC HOAN HỶ TARA

11. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU THỦ HỘ CHÚNG ĐỊA TARA

12. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU ĐỈNH QUAN NGUYỆT TƯỚNG TARA

13. CẦU NGUYỆN PHẬT NHƯ TẬN KIẾP HỎA TARA

14. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA TARA

15. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU AN THIỆN TĨNH TỊCH TARA

16. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU PHỔ BIẾN CỰC HỶ TARA

17. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TURE ĐỐN TÚC TARA

18. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU CỤ HẢI THÂM TƯỚNG TARA

19. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU CHƯ THIÊN VÂN TẬP TARA

20. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU NHẬT NGUYỆT QUẢNG VIÊN TARA

21. NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỤ TAM BẢO TƯỚNG TARA

8. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TURE PHẪN NỘ TARA

lục độ phật mẫu,green tara mantra,om tare tuttare ture soha,lục độ mẫu tara,thần chú lục độ mẫu tara,kim cương thừa,thần chú tây tạng,kim cang thưa,tara xanh
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA

Tiếng Anh: Tara Who Gives Supreme Spiritual Power

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Mara Sudana Vasitottama Da Tara / Wang Chug Terwe Drolma

Màu sắc: Đen huyền

Số tay: 04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL TURÉ JIGPA CHHENPÖE

DÜE KYI PAWO NAMPAR JOMMA

CHU KYÉ SHELNI THrO NYER DEN DZÉ

DrAWO THAMCHÉ MALÜE SÖEMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

TURE Phẫn Nộ nan nghì Tara

Muôn loài oán quỷ hận ma

Dũng uy hàng phục thời đà chuyển tâm

Mặt sen đượm một từ dung

Mi chau hóa giải mê lầm oan khiên

Tiếng Phạn

Namas ture maha ghore

Mara vira vinashani

Bhrku ti krta vaktrabja

Sarva shatrum nishudani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, the great fearful one,

Whose letter TURE destroys the mighty demons completely,

Who with a wrathful expression on your water-born face

Slay all enemies without an exception.

9. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TAM BẢO NGHIỂM ẤN TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA

Tiếng Anh: Tara of the Khadira Fragrant Forest (Principle Green Tara)

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Khadiravana Tara / Seng Ding Nag Che Drolma

Màu sắc: Xanh

Số tay: 02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL KONCHOG SUMTSHON CHAGGYEI

SORMÖE THUGKAR NAMPAR GYENMA

MALÜE CHOGKYI KHORLÖE GYENPEI

RANGGI ÖE KYI TSHOGNAM THrUGMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tam Bảo Nghiêm Ấn nan nghì Tara

Giữa tâm bắt ấn ngón hoa

Uy nghiêm luân báu nguy nga khắp trời

Hào quang thân báu sáng ngời

Muôn phương chiếu rọi nơi nơi huy hoàng.

Tiếng Phạn

Namas tri ratna mudranka

Hrdyanguli vibhushite

Bhu shitashesha dik chakra

Nikara sva karakule

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, whose fingers adorn your heart

With the gesture of the sublime precious three;

Adorned with a wheel striking all directions without exception

With the totality of your own rays of light.

10. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU UY ĐỨC HOAN HỶ TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA

Tiếng Anh: Tara Who Dispels All Suffering

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Soka Vinodana Tara / Na Nyen Me Pi Drolma

Màu sắc: đỏ

Số tay:  04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL RABTU GAWA JIPEI

WU GYEN ÖE KYI THrENGWÉ PELMA

SHÉPA RABSHÉ TUTTARA YI

DÜEDANG JINTEN WANGDU DZÉMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Uy Đức Hoan Hỷ nan nghì Tara

Vương miện nghiêm sức chói lòa

Cười vang hoan hỷ TUTTARE tràng

Các loài ma quỷ thế gian

Ngài thời nhiếp phục quy hàng chuyển tâm

Tiếng Phạn

Namah pramudita topa

Muku ta kshipta malini

Hasat prahasat tuttare

Mara loka vashamkari

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, whose radiant crown ornament,

Joyful and magnificent, extends a garland of light,

And who, by your laughter of TUTTARA,

Conquer the demons and all of the worlds.

11. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU THỦ HỘ CHÚNG ĐỊA TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ MẪU CÓ HÌNH MINH HỌA

Tiếng Anh: Tara Who Summons All Beings and Dispels Misfortune

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Jag Vasi Vipan Nirbarhana Tara / Dro Wa Gug Pa Am Pungpa Sel We Drolma

Màu sắc: đen

Số tay: 02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL SASHI KYONGWEI TSHOGNAM

THAMCHÉ GUGPAR NÜEMA NYIMA

THrO NYER YOWEI YIGÉ HUNG GI

PHONGPA THAMCHÉ NAMPAR DrOLMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Thủ Hộ Chúng Địa nan nghì Tara

Uy lực triệu bách thần ra

Chau mày dao động hiện là chữ Hung

Muộn phiền đau khổ bần cùng

Ngài đều phổ độ mọi vùng chúng sinh

Tiếng Phạn

Namah samanta bhu pala

Patalakarshana kshame

Chalat bhrku ti hum kara

Sarvapada vimoch ani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, who are able to invoke

The entire assembly of local protectors,

Whose wrathful expression fiercely shakes,

Rescuing the impoverished through the letter HUM.

12. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU ĐỈNH QUAN NGUYỆT TƯỚNG TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Tiếng Anh: Tara Who Grants Prosperity and Brings about Auspicious Circumstances

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Kalyana Da Tara or Manga Laloka Tara / Tashi Nang We Drolma

Màu sắc: Vàng

Số tay: 08

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL DAWEI DUMBÜE WU GYEN

GYENPA THAMCHÉ SHINTU BARMA

RELPEI THrÖENA ÖE PAGMÉ LÉ

TAGPAR SHINTU ÖERAB DZÉMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Đỉnh Quan Nguyệt Tướng nan nghì Tara

Vương miện diệu thắng chói lòa

Ở nơi búi tóc Di Đà hiện sinh

Từ đó phóng chiếu quang minh

Đủ bao diệu bảo hữu tình lợi tha.

Tiếng Phạn

Namah shikhanda kandendu

Muku tabha ranojjvale

Amitabha jata bhara

Bhasvare kirana dhruve

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, whose crown is adorned

With the crescent moon, wearing ornaments exceedingly bright;

From your hair knot the buddha Amitabha

Radiates eternally with great beams of light.

13. CẦU NGUYỆN PHẬT NHƯ TẬN KIẾP HỎA TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Tiếng Anh: Tara the Complete Ripener

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Pari Pacaka Tara / Young Su Min Par Zed Pi Drolma

Màu sắc: Đỏ

Số tay: 08

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Cuồng Nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL KELPEI THAMEI MÉTAR

BARWEI THrENGWEI WÜENA NÉMA

YÉ KYANG YONKUM KUNNÉ KORGEI

DrAYI PUNGNI NAMPAR JOMMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Như Tận Kiếp Hỏa nan nghì Tara

Trong búi tóc, lửa kiếp không

Chân phải thẳng duỗi, gập cong chân này

Những bầy oán địch quân cai

Ngài đều tận diệt chẳng sai chút nào.

Tiếng Phạn

Namah kalpanta hutabhug

Jvala malan tara sthite

Alidha muditabandha

Ripu chakra vinashani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, who dwell within a blazing garland

That resembles the fire at the end of this world age;

Surrounded by joy, you sit with your right leg extended

And left withdrawn, completely destroying all the masses of enemies.

14. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Tiếng Anh: Wrathful, Shaking and Frowning Tara

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Bhrkuti Tara / Tro Nyer Yo We Drolma

Màu sắc: Đen

Số tay: 06

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL SASHII NGÖELA CHAGGI

THILGYI NUNCHING SHABKYI DUNGMA

THrO NYER CHEN DZÉ YIGÉ HUNGGI

RIMPA DUNPO NAMNI GEMMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Thủ Án Đại Địa nan nghì Tara

Giẫm chân trấn yểm hàng ma

Mày chau phẫn nộ hiện là chữ Hung

Bảy hiểm nạn, mọi tai ương

Ngài thời hàng phục yêu thương hộ trì.

Tiếng Phạn

Namah kara talaghata

Charana hata bhu tale

Bhrkuti krta hum kara

Sapta patala bhedini

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, with hand on the ground by your side,

Pressing your heel and stamping your foot on the earth;

With a wrathful glance from your eyes you subdue

All seven levels through the syllable HUM.

15. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU AN THIỆN TĨNH TỊCH TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Tiếng Anh: Tara the Great Peaceful One Who Provides Virtues and Goodness

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Maha Shanti Tara / She Wa Chen Mo Am Gelek Ter Wi Drolma

Màu sắc: Trắng

Số tay:  06

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL DÉMA GÉMA SHIMA

NGA NGEN DÉSHI CHÖEYUL NYIMA

SOHA OM DANG YANGDAG DENPÉ

DIGPA CHENPO JOMPA NYIMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

An Thiện Tĩnh Tịch nan nghì Tara

Niết bàn tịch diệt an hòa

SOHA – OM chữ thật là tương ưng

Biết bao tai họa quá chừng

Ngài khéo cứu độ tiêu dừng nạn tai.

Tiếng Phạn

Namah shive shubhe shante

Shanta nirvana gochare

Svaha pranava samyukte

Maha papaka na shani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, O happy, virtuous, and peaceful one,

The very object of practice, passed beyond sorrow.

You are perfectly endowed with SOHA and OM,

Overcoming completely all the great evils.

16. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU PHỔ BIẾN CỰC HỶ TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu
OM TARE TUTTARE TURE SOHA – CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

Tiếng Anh: Tara Destroyer of All Attachment

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Raga Nisudana Tara / Chagpa Jom Pi Drolma

Màu sắc: Đỏ san hô

Số tay:  02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Ít cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL KUNNÉ KORRAB GAWEI

DrAYI LÜENI RABTU GEMMA

YIGÉ CHUPEI NGAGNI KÖEPEI

RIGPA HUNG LÉ DrOLMA NYIMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Phổ Biến Cực Hỷ nan nghì Tara

Trái Phật Pháp oán lìa xa

Chân ngôn mười chữ rất là linh thiêng

Âm thanh minh chú chữ HUNG

Vang xa khắp chốn tận cùng mười phương.

Tiếng Phạn

Namah pramudi tabandha

Ripu gatra vabhedini

Dashakshara pada nyashe

Vidya hum kara dipite

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, surrounded by the joyous ones,

You completely subdue the bodies of all enemies;

Your speech is adorned with the ten syllables,

And you rescue all through the knowledge-letter HUM.

17. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TURE ĐỐN TÚC TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu

Tiếng Anh: Tara Accomplisher of Joy and Bliss

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Sukha Sadhana Tara / Dewa Drub Pe Drolma

Màu sắc:  Cam

Số tay: 02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL TUREI SHABNI DABPÉ

HUNGGI NAMPEI SABON NYIMA

RIRAB MENDAHRA DANG BIGJÉ

JIGTEN SUMNAM YOWA NYIMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

TURE Đốn Túc nan nghì Tara

Từ chữ HUNG ngài hiện ra

Mạn đà la với Bảo Đà, Tu Di

Đến như ba cõi muôn nơi

Làm cho chấn động đất trời chuyển rung

Tiếng Phạn

Namas ture pada ghata

Hum karakara bijite

Meru mandara kailasa

Bhuvana traya chalini

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, stamping your feet and proclaiming TURE.

Your seed-syllable itself in the aspect of HUM

Causes Meru, Mandhara, and the Vindhya mountains

And all the three worlds to tremble and shake.

18. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU CỤ HẢI THÂM TƯỚNG TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu

Tiếng Anh: Victorious Tara Who Increases Realizations

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Sita Vijaya Tara / Rab Tu Gye Pi Drolma

Màu sắc: Trắng

Số tay:  04

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL LHAYI TSHOYI NAMPEI

RIDAG TAGCHEN CHAGNA NAMMA

TARA NYIJÖE PHET KYI YIGE

DUGNAM MALÜE PANI SELMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cụ Hải Thâm Tướng nan nghì Tara

Dấu Nai thiêng trong tay hoa

TARA với PHET tụng trì luôn luôn

Độc kia các chất muôn vàn

Ngài năng diệt tận không còn sót dư.

Tiếng Phạn

Namah sura sarakara

Harinika karast hite

Tara dvir ukta phat kara

Ashesha visha nashani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, who hold in your hand

The hare-marked moon like the celestial ocean.

By uttering TARA twice and the letter PHAT

You dispel all poisons without an exception.

19. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU CHƯ THIÊN VÂN TẬP TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu

Tiếng Anh: Tara, Extinguisher of All Suffering

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Dukha Dahana Tara / Duk Ngal Sek Pi Drolma

Màu sắc: Trắng

Số tay: 02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL LHAYI TSHOGNAM GYELPO

LHADANG MI AM CHIYI TENMA

KUNNÉ GO CHAG GAWEI JI KYI

TSÖEDANG MILAM NGENPA SELMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Chư Thiên Vân Tập nan nghì Tara

Là nơi quy kính an hòa

Chư thiên nơi cõi Ta Bà phi thiên

Đức uy, hỷ duyệt, giáp kiên

Đấu tranh, ác mộng thảy liền tiêu tan.

Tiếng Phạn

Namah sura ganadh yaksha

Sura kimnara sevite

Abandha mudita bhoga

Kali duhs vapna nashani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, upon whom the kings of the assembled gods,

The gods themselves, and all kinnaras rely;

Whose magnificent armor gives joy to all,

You who dispel all disputes and bad dreams.

20. CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU NHẬT NGUYỆT QUẢNG VIÊN TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu

Tiếng Anh: Tara, Source of All Powerful Attainments

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Sidhi Sambhava Tara / Ngyu Drob Jung Pi Drolma

Màu sắc:  Cam

Số tay: 02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Hiền hòa

Tây Tạng

CHAGTSHEL NYIMA DAWA GYÉPEI

CHENNYI POLA ÖERAB SELMA

HARA NYIJÖE TUTTARA YI

SHINTU DrAGPOI RIMNÉ SELMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Quảng Viên Nhật Nguyệt nan nghì Tara

Hào quang ánh mắt chói lòa

HARA hai biến, TUTARE trì,

Bao tật bệnh, mọi độc dư

Ngài đều thiện xảo giải trừ độ sinh.

Tiếng Phạn

Namah chandrarka sampurna

Nayana dyuti bhas vare

Hara dvir ukta tuttare

Vishama jvara nashani

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, whose two eyes – the sun and the moon –

Radiate an excellent, illuminating light;

By uttering HARA twice and TUTTARA,

You dispel all violent epidemic disease.

21. NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỤ TAM BẢO TƯỚNG TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA, 21 Lục Độ Mẫu, 21 Lục Độ Mẫu Tara, lục độ Phật Mẫu

Tiếng Anh: Tara of the Perfection of Wisdom and Compassion

Tiếng Phạn/ Tây Tạng: Paripurana Tara / Yong Zog Jed Pi Drolma

Màu sắc: Trắng

Số tay:  02

Hiền hòa – Cuồng Nộ: Ít cuồng nộ

Tây Tạng

CHAGTSHEL DÉ NYI SUMNAM KÖEPÉ

SHIWEI THUDANG YANGDAG DENMA

DONDANG ROLANG NÖEJIN TSHOGNAM

JOMPA TURÉ RABCHOG NYIMA

Tiếng Việt

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cụ Tam Bảo Tướng nan nghì Tara

Thiện tịnh uy lực chan hòa

Diệt tan hiểm họa, ma tà, ách tai

Dạ xoa con quỷ khởi bày

Ngài đều nhiếp phục chẳng chừa một ai

Chữ TURE, thật là đây

Chú thiêng siêu thắng ách tai tận trừ.

Tiếng Phạn

Namas tri tattva vinyasa

Shiva shakti saman vite

Graha vetala yakshaugha

Nashani pravare ture

Tiếng Anh

Homage to you, Tara, adorned by the three suchnesses,

Perfectly endowed with the power of serenity,

You who destroy the host of evil spirits, raised corpses, and yakshas,

O TURE, most excellent and sublime!

 TSAWEI NGAGKYI TÖEPA DIDANG
 CHAGTSHEL WANI NYISHU TSACHIG
 Căn bản minh chú bản tôn,
 Tara hăm mốt Hóa thân các ngài
 Tâm thành trì tụng lễ bày
 Muôn lời tán thán thời nay viên tròn. 

Những Lưu Ý Khi Thực Hành “Om Tare Tuttare Ture Soha”

Để có thể thực hành pháp tu trì Lục Độ Phật Mẫu Tara, các Phật tử cần tìm cầu và thụ nhận quán đỉnh Tara để đón nhận dòng ân phúc gia trì từ Đức Phật Mẫu Tara, từ bậc Kim Cương Thượng Sư bất khả phân với Bản tôn Tara và từ Truyền thừa giác ngộ để được phép tu tập, trì tụng chân ngôn cũng như tự quán thân mình là Đức Lục Độ Phật Mẫu.

Trước khi đi vào phần nghi quỹ chính, hành giả phải thực hành quy y và phát Bồ đề tâm. Việc này vô cùng quan trọng bởi nguyên nhân của những khổ đau chúng ta đang phải chịu là vì bám chấp vào bản ngã, chỉ khư khư nghĩ đến cá nhân, gia đình và những người thân của mình.

Tâm chúng ta rất ít khi mở rộng để nghĩ đến người khác. Chính về những tâm yêu ghét như vậy chúng ta tạo vô số ác nghiệp với kết quả là sự khổ đau và trôi lăn trong luân hồi sinh tử.

Bởi vậy, khi thực hành Phật Pháp, chúng ta không chỉ cầu nguyện riêng cho cá nhân mình, mà còn phải phát tâm Bồ đề, mở rộng tâm mình cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh, qua đó chúng ta bớt đi bản ngã và biết sống vô ngã vị tha hơn.

Sau đó chúng ta sẽ triệu thỉnh Đức Phật Mẫu Tara và quán tưởng Ngài hiển diện sống động, bất khả phân với bậc Căn bản Thượng sư (là tinh túy của Tam căn bản và là sự hợp nhất của tất cả chư Thượng sư giác ngộ của Truyền thừa Drukpa).

Nếu có thời gian thì có thể trì tiếp lời cầu nguyện tới 21 Lục Độ Mẫu, nếu không có thời gian thì chúng ta sẽ trì thẳng vào câu chân ngôn “Om Tare Tutare Ture Soha”, có thể trì 3 tràng, 7 tràng hoặc 21 tràng, càng nhiều càng tốt.

Và sau khi trì chú xong chúng ta sẽ quán tưởng hòa tan. Quán tưởng Đức Phật Mẫu Tara hòa nhập tan vào trong mình và bản thân chúng ta an trụ trong tự tính bất khả phân với tâm giác ngộ của Đức Phật Mẫu Tara.

Không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, không phân biệt hiện tại, an trú trong trạng thái vô niệm tỉnh giác như vậy càng lâu càng tốt.

Việc quán hòa tan để an trụ trong tự tính tâm là một việc vô cùng quan trọng. Chẳng hạn khi tâm chúng ta đang nhiều phiền não khổ đau, đang nhiều căng thẳng, chúng ta có thể quán Đức Pháp Vương bất khả phân với Đức Phật Mẫu Tara rồi hòa nhập tan vào trong chúng ta, chúng ta an trụ nương tựa hòa nhập làm một trong tự tính tâm giác ngộ của Ngài.

Nhờ quán tưởng như vậy, thư giãn như thế chúng ta sẽ giảm bớt căng thẳng lo âu trong đời sống phàm tình. Và tâm chúng ta sẽ thư giãn hơn, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của những của cải vật chất, những thứ thành công mang tính thế gian chỉ có mang tính chất tương đối, còn hạnh phúc chân thật nhất chính là hạnh phúc chúng ta tìm được sự nghỉ ngơi an lạc trong đáy sâu tâm hồn, sự tỉnh giác của chính mình.

Phụ Lục

Tải File Om Tare Tuttare Ture Soha – Cầu Nguyện 21 Lục Độ Mẫu PDF Tibetan – Tiếng Việt – English

Xem thần chú Om Tare Tuttare Ture Soha Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara

Chia sẻ quốc tế Om Tare Tuttare Ture Soha Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara

Xem thần chú Om Tare Tuttare Ture Soha – Tụng bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Chia sẻ quốc tế Om Tare Tuttare Ture Soha – Tụng bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha, . V.V. Sapar.

Đóng góp:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn

Facebook messenger & Fanpage

Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody

SagomekoSông Nước Miền TâyTrà Sữa Đài Loan Hokkaido VietnamChia sẻ Kiến Thức WebDu lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

0 0 đánh giá
Article Rating
Chia sẻ thông tin:
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận