google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tụng Bởi Lama Khenpo Pema Choephel Rinpoche

Âm Thanh Chữa Lành, Phật - Bồ Tát, Phật Giáo, Phật Giáo Đại Thừa

Tải Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh PDF – Tụng Bởi Lama Khenpo Pema Choephel Rinpoche

Download Heart Sutra by Lama Khenpo Pema Choephel Rinpoche Lyrics

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tụng Bởi Lama Khenpo Pema Choephel Rinpoche

Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Bát Nhã Tâm Kinh
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Bản Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Triệu Mạnh Phủ, một nhà thư pháp nổi tiếng đời nhà Tống
Ja gar kay du Bha ga wa ti pra jnya pa ra mi ta hri da ya.
Bö kay du chom den de ma shay rab chi pha rol tu chin pay hnying po.
Bam po chig go: Di kay dak gi thö pa du chig na.
Chom den de jel pö-i khab, ja gö phung po ri la, ge hlong gi gedun chen po dang jang chub sem pe gedun chen po dang thab chig du thug te.
Dei tshe chhom den de zab mo hnang wa zhe ja we chhö chi nam drang chi ting nge dzin la hnyom par thug so. Yang dei tshe jang chub sem pa sem pa chhen po phag pa chen re zig wang chug she rab kyi pha rol tu chhin pa zab moi chöd pa nyid la nam par ta zhing phung po hnga po de dak la yang rang zhin jhi tong par nam par tao. De ne Sang je chi thö, tshe dang den pa sha ri bu chhang chub sem pa sem pa chen po phag pa Chen re zig wang chug la di ke che hme so. Rig chi bu, gang la la she rab chi pha rol tu chhin pa zab moi chö pa che par dö pa, de ji tar hlab par ja. De ke che hmey pa dang, jang chub sem pa sem pa chen po phag pa chen re zig wang chug gi tshe dang den pa Sha ra dwa ti bu la ndi ke che hme so.
Sha ri bu rig chi boa rig chi bu mo gang la la she rab chi pha rol tu chhin pa zab moi chöd pa che par ndö pa de ndi tar nam par ta war ja te.
Phung po hnga po dak kyang rang zhin chi tong par nam par yang dag par je su tao.
Zug tong pao. Tong pa nyid zug so. Zug lay tong pa nyid zhen ma yin. Tong pa nyid lay kyang zug zhen ma yin no.
De zhin du tshor wa dan, du she dang, du je dang, nam par she pa nam tong pao. Sha ri bu, de tar chö tham che tong pa nyi de; tshen nyid me pa, ma che pa, ma gag pa, dri ma me pa dri ma dang drel wao, dri wa me pa, gang wa me pao.
Sha ri bu, de ta we na tong pa nyid la zug med, tshor wa med, du she med, du je nam med, nam par she pa med, mig me na-wa me na me tse me lü me yi me zug me dra me dri me ro me reg-ja me, chö me do. Mig gi cham me pa ne yi gi kham me
Yi kyi nam-par-she-pai kham kyi bar-du yang me do. Ma rig-pa me ma rig-pazepa me-pa ne ga-shi me ga-shi ze-pe bar-du yang me do de zhin du dug-nge-wa dang kün-jung-wa dang gog-pa dang lam me ye-she me thob-pa me ma thob-pa yang me do
Sha ri bu de ta we na jang chub sem pa nam thob pa me pai shhir she rab kyi pha rol tu chin pa la ten ching ne te sem la drib pa me pe trag pa me de chhin chi log le shin du de ne nya ngen le de pai thar chhin to. Dü sum du nam par zhug pai sang je tham che kyang she rab kyi pha rol tu chhin pa la ten ne la na me pa yang dag par dzog pai jang chhub ngön par dzog par sang je so De ta we na she rab chi pha rol tu chhin pai hnga rig pa chhen pö hnga la na me pe hnga mi nyam pa dang nyam pai hnga du hnge tham che rab tu zhi war je pai hna mi dzün pe na den par she par ja te she rab chi pha rol tu chhin pai hnga hme pa Tadyatha Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Sha ri bu jang chhub sem pa sem pa chhen pö de tar she rab kyi pha rol tu chhin pa zab mo la hlab par jao de ne chom den de ting nge dzin de le zheng te jang chhub sem pa sem pa chhen po phag pa chen re zig wang chug la leg so zhe ja wai jin ne so leg so rig kyi bu de de zhin no de de zhin je ji tar chö kyi ten pa zhin du she rab kyi pha rol tu chhin pa zab mo la je par ja te de zhin shek pa nam kyang jay su yi rang ngo chom den de kyi de ke chö ka che ne tshe dang den pa sha ra dwa ti bu dang jang chub sem pa sem pa chhen po phag pa chen re zig wang chug dang tham che dang den pai khor de dag dang hla dang mi dang hla ma yin dang tri zar che pai jig ten yi rang te chom den de kyi sung pa la ngön par tö do.
Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Bát Nhã Tâm Kinh
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Blogger
 • reddit
 • Tumblr
Bản Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chữ Siddham.

Xem thêm Video về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Tag: Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Bát Nhã Tâm Kinh

Xem thêm Video về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha

Đóng góp duy trì:

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj

Paypal https://paypal.me/meditationmelody

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Tag: Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh, Chú Bát Nhã Tâm Kinh

Pin It on Pinterest