google.com, pub-6277401358830299, DIRECT, f08c47fec0942fa0

[1/2 Hour]🌿 The Peaceful Bhaisajyaguru Medicine Buddha Dharani Chanted By Drukmo Gyal🌿

Uncategorized, Video Meditation Melody

#MedicineBuddha #Bhasajyaguru #SangyeMenla #藥師佛 #Healing #Illness #Suffering #Purification #Karma #MedicineBuddhaMeditation #TayathaOmBekandze
🙏 🙏 🙏 Please Like, Share “The Peaceful Bhaisajyaguru Medicine Buddha Dharani Chanted By Drukmo Gyal ”
And subscribe to our channel Meditation Melody.
#Buddha #Om #HealingMantra #Mantra #MeditationMelody

The Peaceful Bhaisajyaguru Medicine Buddha Dharani Chanted By Drukmo Gyal
🙏 Who is Bhaisajyaguru Bodhisattva?
Bhaiṣajyaguru in Sanskrit: भैषज्यगुरु, Chinese: 藥師佛, Japanese: 薬師仏, Korean: 약사불, Standard Tibetan: སངས་རྒྱས་སྨན་བླ), or Bhaishajyaguru, formally Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rāja (“Medicine Master and King of Lapis Lazuli Light”; Chinese: 藥師琉璃光(王)如來, Japanese: 薬師瑠璃光如来, Korean: 약사유리광여래
Bhaisajyaguru is the Buddha of healing and medicine in Mahāyāna Buddhism. Commonly referred to as the “Medicine Buddha”, he is described as a doctor who cures suffering (samsara) using the medicine of his teachings.
Bhaiṣajyaguru is typically depicted seated, wearing the three robes of a Buddhist monk, holding a lapis-colored jar of medicine nectar in his left hand and the right hand resting on his right knee, holding the stem of the Aruna fruit or Myrobalan between thumb and forefinger.

The Peaceful Bhaisajyaguru Medicine Buddha Dharani Chanted By Drukmo Gyal mantra in this video
We don’t own the audio. All the share only for peace.

Medicine Buddha Mantra Chanting | By Drukmo Gyal & The Sonic Project Band
🙏 Om Namo Bhagavate Bhekhandzye Guru Baidurya Prabha Radzaya Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya
Tadyatha Om Bhekhandzye Bhekhandzye Maha Bhekhandzye Radza Samudgate Svaha
🙏 “Tayata Om Bekadze Bekadze Maha Bekadze Radza Samungate Svaha”
Granting your request, from the heart and holy body of the King of Medicine, Guru Medicine Buddha, infinite rays of white light pour down completely filling your body from head to toe. They purify all your diseases and afflictions due to spirits and their causes, all your negative karma and mental obscurations.
In the nature of light, your body becomes as clean and clear as crystal. The light rays pour down twice more, each time filling your body with blissful clean clear light which you absorb. You are thereby transformed into the holy body of Guru Medicine Buddha.
At your heart appears a lotus and moon disk. Standing at the center of the moon disk, is the blue seed-syllable OM surrounded by the syllables of the mantra. As you recite the mantra, visualize rays of light radiating out in all directions from the syllable at your heart.
The light rays pervade the sentient beings of all six realms. Through your great love wishing them to have happiness, and through your great compassion wishing them to be free from all sufferings, they are purified of all diseases and afflictions due to spirits and their causes, all their negative karma and mental obscurations.

💥💥💥 Let enjoy “The Peaceful Bhaisajyaguru Medicine Buddha Dharani Chanted By Drukmo Gyal .”

🧘♂️Meditation Melody – Sleeping music
Meditation Melody is a place where you find all the sound & healing meditation music of life for your relaxation and concentration.
#SleepingMusic #RelaxSleepingMusic #HealingMeditation #YogaMusic #Buddha #Mantra

Đóng góp duy trì:

Đóng góp qua MOMO

Donate via Paypal

Hãy theo dõi chúng tôi:

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn

Sagomeko Internet Marketing Services Trà Sữa Đài Loan Hokkaido Vietnam Du lịch Đất Mũi Cà MauBracknell Berks Funeral celebrant Try A Place – SEO My Business

Đọc thêm các bài viết chính:

Phật Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Dược Sư Lưu Ly Vương Quang, Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche, Lục Độ Phật Mẫu – Tara.Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Tiếng Việt, Chú Đại Bi tiếng Hoa, Chú Đại Bi tiếng Phạn, Chú Lăng Nghiệm, Chú Tiêu Tai Cát Tường, Chú Vãng Sanh, Chú Om Ah Hum

Thanh Âm Thư Giãn chân thành cảm ơn.

Thank you for listening to “The Peaceful Bhaisajyaguru Medicine Buddha Dharani Chanted By Drukmo Gyal ”